Ro   En  

Clubul „Chisinaul de Maine”: Transportul public urban: probleme majore şi repere pentru reformăProbleme majore în transportul public  din capitală

 

Managementul defectuos al transportului urban. Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a CMC este  responsabilă de organizarea transportului de pasageri. Strategia de dezvoltare a transportului urban in Chisainau, aprobata de CMC in 2014, nu se implementeaza. Transporturile autorizate de călători sunt prestate în bază planurilor-comandă, elaborate din propunerile prezentate de către transportatorii municipali, iar în cazul transportului cu microbuze în funcţie de numărul de unităţi de transport autorizate pe rutele respective. Întreprinderile municipale de transport activează fără contract (doar RTEC din 2012 are contract la insistența BERD) în baza planurilor-comandă. Angajarea transportatorilor cu microbuze are loc hotic, fără sau prin imitarea  concursurilor, avându-se în vedere mai mult criterii politice și interese de grup, decăt parametri tehnici și indicatori de prformanță. Sistemul existent de colectare a încasărilor este primitiv, netransparent şi incomod pentru călători. Calitatea deservirii călătorilor este la nivel scăzut, în special în cadrul microbuzelor, au loc încălcări ale regulamentului de circulaţie, nerespectarea clauzelor contractuale și chiar accidente grave. Gestionarea eficientă a sistemului de transport mai este afectată de: (a) capacitatea instituţională slabă în special a resurselor umane din administrașia municipală, (b) reţeaua de rute inadecvată satisfacerii cererii existente de transport cu costuri minime, (c) dezvoltarea exagerată a transportului cu microbuze faţă de transportul de masă, (d) sistemul ineficient de dirijare a traficului.

 

Nivelul sudezvoltat al operatorilor. Transportul public de călători se efectuează de două companii municipale - de troleibuze şi autobuze, 15 operatori cu peste 1800 de microbuze, şi câteva mii de taximetre autorizate. Situaţia financiară a operatorilor de transport s-a agravat în continuu ca urmare a majorării preţurilor la carburanţi, piese de schimb şi neajustării adecvate a tarifelor stabilite in 2006. Regulamentul de stabilire și aprobare a tarifelor nu este transparent şi nu se respectă. Alte probleme legate de operarea serviciilor de transport sunt: (a) lipsa unui mediu de afaceri cu o competiţie onestă, transparentă şi corectă, (b) vârsta înaintată a parcului şi dotarea proastă operatorilor de transport, (c) neîncrederea operatorilor în respectarea de către autorităţi a obligaţiilor asumate prin acte regulatorii şi contracte,  şi (d) numărul mic al operatorilor de transport şi structura ne optimală a modurilor de transport.

 

Starea detereorată a reţelei şi a infrastructurii stradale. Reţeaua stradală s-a format pe schema radială, conform căreia  centrul se leagă de periferii prin câteva magistrale, iar legătura între masivele vecine au rămas nedezvoltate. Ca urmare a creşterii considerabile a automobilizării traficul s-a mărit considerabil. Alte cauze, care conduc la acutizarea acestei probleme sunt: (a) utilizarea ineficientă a reţelei stradale existente în procesul planificării rutelor, (b) amplasarea voluntaristă a construcţiilor, fără a ţine cont de capacitatea căilor de acces şi eventualele probleme de circulaţie, (c) lipsa locurilor de parcare, numărul mic de pasaje pentru autotransport, staţionarea şi parcarea autovehiculelor în locuri ne permise, (d) starea proastă a trotuarelor ce asigură accesul la străzi şi staţiile din transportul public, blocarea trotuarelor cu diferite construcţii şi autovehicule şi (e) iluminatul insuficient al căilor de acces la rutele transportului public şi la staţii, asigurarea nesatisfăcătoare a accesului fizic la transportul public. 

 

Cinci pași de reforma

 

  1. Crearea Autorității de transport public responsabilă de organizarea transportului public in municipiul Chisinau. In mod ideal ATP trebuie creata ca întreprindere municipală fondată de toate APL din municipiu, in care administrația capiatlei va avea 50%. Responsabilitățile ATP ar fi, dar nu se vor limita la: planificarea traficului, stabilirea rețelei de rute, contractarea serviciilor de transport, stabilirea tarifelor și vânzarea tichetelor ș.a.
  2. Fuziunea PUA cu RTEC și crearea Regiei Transport Urban Chisinau (RTUC) ca întreprindere municipală responsabilă de prestarea serviciilor de transport. RTUC va avea prioritate în contractarea serviciilor de la ATP. Fuziunea se va desfășura odată cu întărirea și îmbunătățirea capacității manageriale a întreprinderii. Mijloacele fixe neaferente procesului tehnologic și neutlizabile vor fi vândute, iar  bani incasați vor fi îndreptați spre investiții în parcul de autobuze și troleibuze.
  3. Realizarea unui studiu al fluxului de calatori și a unei sheme optime de rute. Studiu va permite planificarea traficului, determinarea shemei de rute, amplsarea stațiilor de așteptare, planificarea necesităților de transport și stabilirea graficului optim.
  4. Dezvoltarea pieței serviciilor de transport. Trecerea la un nou model de organizare a transportului public, care ar spori competitivitatea în prestarea serviciilor de transport, integrarea operatorilor de transport municipali şi privaţi existenţi într-un sistem unic, sporirea calităţii serviciilor, stimularea şi protecţia investiţiilor în domeniu. Pe scurt, acest model presupune contractarea RTUB și a operatorilor de transport  pe bază de competiție având în vedere criteriul costului minim  pentru volumul de vehicole-kilometri cu respectarea parametrilor tehnici, de calitate și performanță. Pentru aceasta se va implementat un mecanism de achitarea a serviciilor de transport, care prevede trecerea de la contractele pe cost net la contractele pe cost brut. În cazul contractului pe bază de cost brut obligaţii operatorilor de transport sunt exprimate prin indicatori cantitativi şi calitativi și constituie baza plăţii serviciului efectuat calculat pentru volumul de vehicule-kilometri. Mai popular spus - autoritatea de transport public achită operatorului costurile reale de exploatare. Acest sistem presupune și introducerea unui sistem unic de e-tichetare.
  5. Dezvoltarea infrastructurii și atragerea  tehnologiilor moderne în transport. Organizarea eficientă a transportului public necesită și dezvoltarea adecvată a retelei stradale. Dintre pricipalele măsuri ar fi: (a) reducerea intensităţii circulaţiei pe cele mai solicitate magistrale prin redistribuirea fluxurilor pe reţea, (b) implementarea regimurilor speciale de circulaţie, (c) organizarea parcajelor gratuite și cu plată pe străzile de interes local, precum și a parcajelor cu multe niveluri în fiecare sector (studiile arată că anual primăria ar câțtiga de la parcaje peste 100 de milioane de lei (!), (d) interzicerea staţionărilor provizorii pe magistrale, construcția de “buzunare” pentru oprirea transportului public, aplicarea metodelor moderne de reglare a circulaţiei de tipul “unda verde”. Totodată, primăria trebuie să renunțe la practica aberantă de a reproduce troleibuse beloruse de calitate mai proastă și la preț mai mare decît la producător. În schimb trebuie dezvoltat un parteneriat cu UTM în vederea inovării unui transport public ecologic bazat pe tenologii moderne de utilizare a energiei regenerabile.
17.10.17